Milosrdenstvo nie je pre každého!

05.12.2020

Najskôr zopár odpovedí na zopár jednoduchých otázok:

"Pôjdem do neba, ak sa modlím každý deň?"

"Neviem... hoci, ak nerobíš viac, iba to, mal by som odvahu povedať aj nie!"

"Pôjdem do neba, ak každý mesiac prispievam na charitu?"

"Neviem... hoci, ak nerobíš viac, iba to, mal by som odvahu povedať aj nie!"

"Pôjdem do neba, ak každú nedeľu chodievam do kostola?"

"Neviem... hoci, ak nerobíš viac, iba to, mal by som odvahu povedať aj nie!"

"Pôjdem do neba, ak sa nehanbím za svoju vieru?"

"Neviem... hoci, ak nerobíš viac, iba to, mal by som odvahu povedať aj nie!"

"Pôjdem do neba, ak trpezlivo znášam ľudí okolo seba?"

"Naozaj neviem, keďže tak ako pri odpovediach na predchádzajúce otázky, aj pri tejto je nutné povedať, že na tom NAJVIAC nezáleží... to proste na nebo nestačí..."

"Pôjdem do neba, ak vyznávam svoje hriechy a snažím sa polepšiť?"

"Určite!"

A teraz jedna spomienka na Ježiša a jeho slovo:

Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane,' vojde do nebeského kráľovstva... Mnohí mi v onen deň povedia: ,Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?' Vtedy im vyhlásim: ,Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!' (Mt7,21-23)

Neprávosť.

Popravde, všetci páchame neprávosť.

Nie všetci ju však vyznávajú, ľutujú a proti nej bojujú.

Bez vyznávania hriechov je každá naša snaha, naše chodenie do kostola, naše modlitby, naše almužny a pôsty... hej... neúčinné.

Mohol by som povedať ,zbytočné', ale neúčinné je zrozumiteľnejšie.


Neveríte? Tak chvíľu premýšľajte...

Vari sa nechal Ježiš ukrižovať, aby som mohol chodiť do kostola? Prispievať na charitu? Aby som sa mal ku komu modliť?

Nie. Pre môj hriech to urobil. Pre nič iné. Pre hriech.

Aby som ho mohol vyznať. 

A On dnes, tak ako vtedy na Kalvárií, ho vpije do seba ako špongia, len aby som bol očistený a pripravený v každej chvíli svojho života vstúpiť do neba.

Božie milosrdenstvo nie je pre každého. Na to by som sa naozaj nespoliehal.

Božie milosrdenstvo je iba pre tých, ktorí robia pokánie!